Rosh Hashanah and Yom Kippur 2014: David Cameron’s Message